Skip to content

Nimeke

Uppsala, University Library, B 2. Kristoffer’s Landslag

Kuvaus

Kristoffer’s Landslag and other juridical material.

Julkaisija

Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici

Aikamääre

1585-1599
Saec. XVI ex.

Oikeudet

Images:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Concerning all other rights see Terms of Use.

Formaatti

Paper

Kieli

Swedish
Finnish
Latin

Identifiointitunnus

Uppsala
University Library
B 2

Kattavuus

Finland

Download TEI file
Uppsala, University Library, B 2. Kristoffer’s Landslag
End of saec. XVI
,
Finland
Kristoffer
’s
Landslag
and other juridical material.
Fol.
br
bv
: Notes on interesting events, prayers, and pictures of unusual rye growth in
Sweden
(
Axnäs
and
Stenkvista
are mentioned) from
saec. XVII
(events between
1618
and
1649
). Includes signatures by different people.
[br]
Sådan Comet syntes på himmelen den 18 och 19 novembris 1618 ...
[bv]
... Gud ware oss anna syndare nådig.
Fol. : Regulations for judges; cf.
Collin – Schlyter 1827, 292–294
.
Huilckin såsom en råtsinnigh doomare vil att wara ... ... dienes och salighettzens roo. Amen. (Followed by a few mnemonic verses in Latin).
Fols. :
Olaus Petri
’s
prologue to the
Stadslag
and the beginning of his commentary on it. (ed.
Hesselman 1917, 315ff.
) Historical and other notes on the laws, prayers.
Förspråck.
Thett plågar wara eth almenneligith sätt att then som någhon achtar läsa ...
En lithen förmaningh till öffuerheten
. En christeligh öffuerheet schall sigh effter Gudz alwarligh bude och befalningh ... ... genom Ihesum Christum thin käre son wår herra. AMEN. (followed by Sir. 7:6, in
Swedish
).
Fols. :
Olaus Petri
’s
Domareregler
(cf.
Almquist 1937, 21–35
) and other short notes.
Några almenneligh reglar aff then helighe schriffth vthdraghen. The raff een domare haffuer för sigh en vnderwisningh och rättilse, huru han sigh skicka och räthwysligha hälla schall vthi domen.
En domare schal först besinna then som domare vil wara och thett embetet ... ...och fadher lösas beschydeningh och forswear är herrans priiss.
Om fyre tiidher om åreth
. Sancthe Clemeth will oss winttren giffua ... (On swearing an oath)
Om them som Eedh wela gångha
. Huilkin som eedh swär å boock, han schall sweria I triggia handha mättö ... ...och tillaka wänder the ogudhachtighas wägh. (A list of people not allowed to swear an oath by command of
Gustav Vasa
,
29 June 1538
; cf.
Schmedeman 1706, 7–9
)
Thesse efftherschriffne Artiklar bleffuo förhandlat aff saligh ... konungh Gosthaff ... petri apostels dagh Anno 1538
. Thenne såner ärolöse wara och måga icke withne bära ... fader och moder. (excerpt from Leviticus) Leuit: 19. Ischolen icke stiäla ... ...tilhopa kommen är. (A
Finnish
translation of the beginning of the text on oaths found on fol. )
Valan esisanath.
Sä ioka wanno kirian pällä walans, hän wannokan colmella kärdalla ... ...sillä minä sinun lunastin. (Followed by a note on the chapters of the law,
saec. XVII
).
Fols. :
Upplandslag
,
Kyrkobalken
(ed.
Schlyter 1834, 9–86
). With various additions made between the lines and in blank spaces. Other shorter texts.
Kyrckio balck begynnes här
. (Index) 1. Kyrckio Bygningh ... Alla Christna män schola tro på christum ... ... then the fella wilia om någhor saak.
Högmäls ogerningar ther uppenbar schriffth schall föresettias, huruwerdzwäldh må sigh med them beware eller icke är rijksens eller prelat eller ridderschapet så öffuer eens wärdhet. Anno 1433 I konung Erich pomeran 13
. (Cf.
Beckman 1917, 52–53
) Somblighe aff the ogerninagar äre aff sigh sielffua olåffligha ... uthvisar i kyrckio balkenne.
Någre straff kårttelighen aff kyrckiones lagh författat domaren till een kårtt berättilse
. 1. Kyrckio gårdh kan liggia all nedher, böthe – 3 march ... ... buder predican med taal eller och roop och oliudh, both – 6 march. (
Västerås ordinantia
,
1527
; cf.
SRA 1, 89
)
Vesterårs recess Swerigis ryke till nytto och gagn
... 1527. Om Sochna kyrkior. Bischoperna besökie sochna kyrckio ... ... Gudz ordh reent och klartt för fålcketh. (
Vesterås recess
,
1528
)
Vesteråårs Recess Swerigis Riike till nytoo och gagn ...
1528. Om bischops sachöra. Effther Vesteråårs handell inneholler, att all sachöra hörer konungen till ... ... man icke i then mätton achta laghbocken.
Thesse effterschreffne ärandher äre ransakandhe i prosthe tingh
. I. Then heligha Christeliga troo ... apostle daghar eller offer daghar.
(An extensive addition, fol. : on burials, in
Latin
)
Fols. :
Kristoffer
’s
Landslag
. Accompanied by various additions from other laws (Schlyter 1869, LXIII) and word explanations (often matching those in KB, B 36) located within the text and after chapters. Ed.
Schlyter 1869, 7–397
.
Konungzbalck begynnes här.
(Index) Swerighis Rijke ä raff Sweom och ... Swerighis Rijke ä raff hedhninghar sammankommith ... ... och än thå ther till fulla skipuesthena. (fol. is blank).
Giffthmål balck begynnes här
. (Index) Huru man schall sigh hustru bidhia ... Wil man sigh kåna bidhia. Thå schall giffthomannen och hennes ... ... eller werie sigh medh tolff manna eedh. (followed by an addition from
Magnus Eriksson
’s
Stadslag
, GB 3:1).
Arffdha balck begynnes här
. (Index) Huru barn eller barna barn schola ärffua ... Döör bondhe eller hustru, och barnen leffua ... ... konungs rätt till förschreffna arff. (A note from konung Birger’s law).
Om arff, huad thett är och huru man schall thett förstå.
Arff är inthet annat än att man bringer bodzeth aff then een slechten och uth i thett andra ... uthan är all christelig ordningh emoth. (fols. ,
arbor consanguinitatis
) (fol. 64a is blank).
Jordha balck.
(Index) Fem ära laghfonga jorden ... Fem ära lagefongha Jordh i Swerighis lagh ... ... thett honom laghligh tilsagdtt war.
Bygningh balck.
(Index) Huru böndher mågha Åuercka ... Wilia böndher by aff nyia byggia, eller ligger ... ... och thå icke förre än thett är messath. (Two articles added by a hand of
saec. XVII
) Nw will bondans hynda medh hundom löpa ... och beholle then diur, som togh.
Köpmålz balck
. (Index) Köper man lössöra fää ... Köper man fää, hoffuat eller klöffuath ... ... samma kööp stände så fast och fulth.
Tingsmåls balck.
(Index) Huru laghman schall welias ... Thå laghman schall welias ... ... mooth laghmannen eller häredzhöffdinghe böthe 3 öre. (fol. 109v is blank)
Eedesöris balck.
(Index) Gör någhor annor hemsökningh och gör ... Söker man hem åth androm medh thes wilia, thett han will ... ... och äther till 40 march till treschifftes. (
Erik Magnusson
’s
stadga
1357
, here with the wrong year, ed.
Schlyter 1869, 401–402
)
Ååren effther gudz wars frelsarer Jhesu Christe födhelsestydh Anno 1407
. Sanchte Catherine affton och dagh ... öffuer them konunghens hemdh ogunst och wredhe. (fol. is blank)
Högmåls balck.
(Index) Mördher någhon annan ... Mördhar man eller quinna annan, eller huilckin ... ...schall han bötha konunghe och en Bischope.
Aff Gambla Testamente uthdragith
. Leuiticus 20 om någhor ligger när sin fadhers hustru ... ... at than haffuer sin broders bygd blottath.
Dråpmålsbalck medh wilia begynnes här.
(Index) Kommer skilnath männ emillan ... Kommer skildnadh thera man emilla, draper huar there ... ... annan mål seyandhe och tridhie häredhe.
Aff Gambla Testamente
. Exodus 21, then sin fadher och modher slår ... ... och titt ögha schall icke schona henne ( is blank).
Dråpmålbalck medh wådha begynnes här
. (Index) Först skilies hwadh wilia ware ... Huilckin som dragher swärdh eller kniff, spenner ... ... mandz withne och tålff manna eedh.
Aff Gambla Testamenthe
. Exodus 21, ther som någre män kijffua tilhoopa ... och behålla kråppen.
Såramålbalkc medh wilia
. (Index) Huru man må annan till ... Will man annar til såra bindha ... ...att hans fää hade thett giordth.
Såramål balck medh wådha behynnes här.
(Index) Hugger man ått androm ... Huilckin man som hugger ått androm ... ... thå wries sigh medh sex manna eedh.
Tiuffua balck begynnes här
. (Index) Thens sack som stiäll ... Besta tingh som bondhen haffuer i sinne bolagh ... ... haffuer han förgiortt sett luff och goodz.
Aff Gambla Testamente.
Exodus 22, om någhor stiäll een oxa eller ett fåår ... sina handh widh sine näster tingh.
(additions, fol. : historical notes on the Swedish kingdom)
Fols. : Other decrees and regulations, written by two hands of saec.
XVII
.
Aff konung Birgers lagh.
Nw stiäll man kornn aff åkre ... må kåna hengia eller steglas.
Thetta är klåckare lagh och räntta som huar klockare bör sinom prest.
1
.
Först at than skall folia presten till ... ... och eet par wadmals hofer aff prestenom. (
Karl Knutsson
’s
Hamnskrå
, dated
1400 [= 1450?]
, ed.
Klemming 1856, 298–309
)
Hämne skrån
. Effter att Gudz rettwisa wttkenfwen ... die S. Bartholomaei, 1400. 1. Hoo som förer annans mans ... ... (40) skär, och wthre skär.
Enden på konung Carls hampne skrår.
(Konung
Erik av Pommern
’s
Gårdsrätt
; ed.
Klemming 1868–1881, 63–68
)
Gårdsrätten.
Thesse effterskriffne articular haffwer högbär furste och here, konung Erich aff Pommern, stadgatt ... 1. hwuilken man som annan slår ihiäll ... (25) uthan han särdelis niuter wars nåda.
Enden på Gamble Gårdzrättenn.
(
Karl Knutsson
's
Gårdsrätt
)
Konung Carls stadga
. Thesse effterskreffne articular haffwer högbårne furste, here Carll med Gudz Nåde ... 1. Rymer någon undan konungz baner, hwad heller konunger ... (6) bårgan bryter eller rymer.
Enden på konungh Carls Gårdz rätt
. (
Kalmar recess
)
Calmare reces aff rijkzens rådh stadgat, giordt och stadfast 1474
(23/8; cf.
SDHK 29818
). I the helge trefaldighetz Nampn ... 1. Till thet första, skal ingen fougte haffwa ... ... (20) och gärdzgärdar, förslå och gestning hålla.
Fols. : Copies of documents dated to the
second half of saec. XVII
concerning
Petter Bremer
,
Jean de Valois
and
Gävle
gymnasium. Written by hands of saec. XVIII.
Fols. :
Erik XIV
’s
Hovordning
(Gårdsrätt)
. Written by a hand of
saec. XVII
. Cf.
Schmedeman 1706, 34–42
, with a different number and order of articles.
Effter thet then stormethige,
högborne furste, her Erich Then fiortonde ... Tilt het förste artikel. Schal hwar och een lefua, och hålla sig vdi Guz fruchtan ... ... (44) ransake och tilförhör sedis werdes.
Fol. –v: Register to the book, written by a hand of
saec. XVIII
. The register refers to the texts with their page numbers (ends with the Kalmar recess, Erik’s
hovordning
added without page number).
Paper
2 + 163 (164) folios
20,5cm × 30cm (14cm × 23,5cm)
The two first leaves have been marked in modern times with pencil (a and b). Saec. XVIII pagination in ink on the recto sides, which starts from fol. 1 and runs to fol. 151 (pp. 1–299). This pagination is referred to in the
saec. XVIII
registry. The pagination was later cancelled when a younger foliation in ink was applied (1–164); two folia numbered 64 (64 and 64a); foliation jumps from 102 to 105. The actual number of leaves is thus 163. The newer foliation has been corrected in several places.
The manuscript has predominantly octavo sized-quires, but the exact quire structure is difficult to reconstruct accurately owing to the tightness of the binding.
The manuscript is in good condition. There is some slight staining, but apart from that, no visible damage.
one unruled column with varying number of lines (
c
. 32–36)
One main hand writing a steady book cursive of
late saec. XVI (or early saec. XVII)
. The same hand wrote several marginal and other additions to the law texts. The hand also wrote the
Finnish
section on fol. –v, strongly suggesting that the scribe was Finnish. According to
Schlyter (1834, LIII; 1869, LXIII)
the manuscript was written by the same scribe as
Stockholm, National Library, B 119
(no. 36 in Schlyter). This is difficult to confirm, since the quality of script varies considerably between the two manuscripts.
There are a few other hands of
saec. XVII
making notes and additions to the laws. Fols. and feature further hands of
saec. XVII
. Fols. and the register on fol. 164 are written by saec.
XVIII hands
.
Majuscules, ingresses and headlines in black with larger letters.
Light brown calf over wooden boards. Blind-tooled frames with vines and male busts with helms and garlands. In the central panel
a scene depicting an angel blowing two horns above a personification of Astronomy (or Geometry) and Venus with a quotation from
Ovid
,
Metamorphoses
1,85–86
. Initials ‘S:A:L’, presumably referring to
Sigfried Luchoinen
, above the panel and the year
‘1604’
below it. On the back cover
a depiction of the last judgement with a quotation from Joh. 5:28
. Remnants of two hook-clasps with catches at the fore-edge of the front cover. The boards overhang the text-block. Boards taper in thickness to the edges. Paper pastedowns.
The fact that the main hand supplied the
Finnish
text suggests that the manuscript originated in Finland at the
turn of saec. XVII
– possibly after 1602 when
Pe(de)r Hansson of Walstad (Forstena)
became the commander of Savonlinna. It contains a copy of King
Kristoffer
’s
Landslag
furnished with several additions, and other texts, all closely related to another manuscript,
Stockholm, National Library, B 119
.
Inner front cover, an ownership mark by
Sigfried Luchoinen
, reporting that the manuscript was given to him by
Peder Hansson
on
4 August 1604
in
Savonlinna
(Nyslott): 'Hoo thenne book effterfråga will, Tå hörre hon mig Sigfridh Lwchoinen till, Hon ähr mig förähreden och gifwen, Och i så måtte min egen blifwin, På Nyslått den 4 Augusti på 1604
de
åhr, Effter frelsermansens Christi bördh som schrifwit står. Af den Eder och Welbördih Man Peder Hansson till Walstadh heet han, Till Hwargarin och Österby Lijcka så, War han ärff fallin I weta må ... ' (ed. in Rudbeck 1912, 4). Luchoinen had the manuscript bound (the year
1604
is found on the front cover along with his initials).
Pe(de)r Hansson till Walstad
was the commander (statshållare) of
Savonlinna
(Nyslått) 1602–1604. A coat of arms of the Forstena family, to which Pe(de)r Hansson belonged, is depicted in the middle of the text (see
Rudbeck 1912, 3
). The same
Sigfried Luchoinen
is mentioned as the recipient of another manuscript (now
Stockholm, National Library, B 106
) (
Walde 1918, 88
).
At the lower edge: A
memento mori
consisting of a coat of arms depicting a skull. With the words ‘altissimo, soli, laus’ and below it the sentence ‘Döden ähr oss allom wiss Men tyden och stunden ähr owiss’.
On fol.
bv
, the names of
Pe(de)r Hansson
’s daughter
Anna Persson
and her spouse
Erik Ribbing
appear along with the year
1612
and place
Hvargarn
. This may suggest that the manuscript was rather quickly passed from
Sigfried Luchoinen
back to the Forstena family.
Inner back cover: ‘Anno 1649 domini 31 Decembris’; other short notes in
Latin
and
Swedish
.
The manuscript then remained in Sweden, as is evidenced by copies of letters and accounts written in
Gävle
,
Uppsala
and
Stockholm
. How it came to
Uppsala University Library
is unknown.
Shelf-mark of the
Uppsala University Library
on
inner front cover
; stamp of the library on fol.
br
.
Jan Eric Almquist, “Domareregler från den yngre landslagens tid med inledning och kommentar”,
Lunds Universitets årsskrift N. f. avd. 1., Bd. 32, nr. 5
(1938).
Natanael Beckman,
Studier i outgivna fornsvenska handskrifter
, Stockholm 1917.
H. S. Collin – C. J. Schlyter,
Westgöta-lagen
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 1, Stockholm 1827.
Bengt Hesselman, (ed.),
Samlade skrifter af Olavus Petri, bd. 4
, Uppsala 1917.
G. E. Klemming (ed.),
Skrå-ordningar
, Stockholm 1856.
G. E. Klemming (ed.),
Småstycken på forn svenska
, Stockholm 1868–1881.
Gustaf Rudbeck, “Några gamla svenska bokägaremärken”,
Svensk exlibris-tidskrift (1912) n:o 1
, 3–4.
C. J. Schlyter,
Uplands–lagen
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 3, Stockholm 1834, LII–LIII.
C. J. Schlyter,
Konung Christoffers Landslag
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 12, Lund 1869, LXIII.
Johan Schmedeman,
Kong. stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701
, Stockholm 1706.
SRA = Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718, vol. 1
, utg. Emil Hildebrand och Oscar Alin, Stockholm 1887.
O. Walde, “Om bokanteckningar som källor och behofvet af provenienskataloger. Några exempel och några önskemål”,
Nordisk tidskrift för boks-och biblioteksväsen 5
(1918), 75–111.
Cataloguer
Ville Walta
Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici
Creative Commons BY 4.0