Skip to content

Nimeke

Uppsala, University Library, B 38. Kristoffer's Landslag

Kuvaus

Kristoffer’s Landslag

Julkaisija

Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici

Aikamääre

1560-1569
1560s (after 1560)

Oikeudet

Images:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Concerning all other rights see Terms of Use.

Formaatti

Paper

Kieli

Swedish
Latin
German

Identifiointitunnus

Uppsala
University Library
B 38

Kattavuus

Sweden
Finland

Download TEI file
Uppsala, University Library, B 38. Kristoffer's Landslag
1560s (after 1560)
Sweden
/
Finland
Kristoffer
’s
Landslag
I:
Fols. : Notes on
Klas Karlsson Horn
’s till
Kanckas
life and family ties.
a genealogical tree from
Henrik Olofsson till Åminne
to
Klas Christiersson Horn
; with later additions. ownership marking. [] Notes on the Horn family
from 1577 to 1622
(by one hand, probably that of
Klas Karlsson Horn
, writing in at least two separate stints).
(There are four unnumbered blanks between fols. 6 and 7; fol. 9 is followed by an unnumbered blank leaf.)
Fols. : genealogical tables detailing the descent of inheritance (fol. is blank; and followed by two unnumbered blanks).
Fols. : Various notes, mostly by a hand of
saec. XVI
.
(A note in
German
on Psalm 52)
Selnecker in der auslegund des zwei und f[ünf
]
zigsten psalm davids
... (an extract from
Magnus Eriksson
’s
Landslag
; cf.
Schlyter 1862, 74–76
)
Uttogh af Aerffdabalcken 2 Capitell aff then gamble lagbook som Hörer Erligh Welbyrdigh man Lasse Jespersonn till Årby till
. Nu äre ey the till thå är ... inthett vth I andre slechtenne. [] (A court ruling related to inheritance,
10/11 1507
(dated here 1475);
SDHK 44598
.)
Ett Rijkzens Rådz breff som samtychthe arff in till femthe mann
. Wy Jacob med guz nåde archebiscop ... ... Stockholm etc pro festo Martini Anno domini 1475. (Followed by a geneological table of
Anders Knutsson (Öra) till Sjögerås
, which is related to the preceding letter.) [] (Citations in
Latin
from various authors on judicial office, written in a hand of
saec. XVIII
.)
II:
Fols. –27v:
Olaus Petri
’s
prologue to the
Stadslag
;
Olaus Petri
’s
Domarereglor
(ed.
Hesselman 1917, 315–316, 299–311
).
Försprååk upå Swerigis lagh
. Thet pleger wara itt alnneligit sätt, att then som någon book achtar ... ... i then måtten utaff sitt brwk för girugheten skuld.
Om domare embetet. Några almennelige Regler ther domaren bör retta sigh effter
. En domare skal först besinna at han är een Gudz ... ... och ther ligger och mera matt uppå.
Orett saköra gör ingen herra rijk, men lagh oc rätt är, herrans prijs.
Fols. : Other texts relating to the office of a judge.
[–v] (Citations from the Bible and Psalms)
Een boon I wyshetennes book.
Mine faders Gud och all barmhetighetz herre ... tu est een here ibland alla hedningar. (Instructions for judges)
Hwar som retter domare skal och wil wara.
Han torffuar haffua triggiahanda nådher aff Gudi ... ... iempt effter hans samwet och skääl. (Followed by one unnumbered blank leaf.) (Bible citations) Wee them som för sig sielffua wise äro ... Ty månne then fatige altijd illa gånge. (List of chapters in
Kristoffer
’s
Landslag
a mnemonic tool for the chapters and a poem.)
Fols. : alphabetical register to the
Landslag
(by the same hand that copied the law and the previous texts).
[] (
Latin
instructions for judges (by
Nikolaus Selnecker
?), in a
saec. XVII
hand) Nunquam magnifeci diuitem tyrannum ... Nicolaus Selneccerus, in der ausslagung des.
(a woodcut of
Karl XI
’s coat of arms during his infancy has been cut from another book and pasted on to the leaf).
Fols. :
Kristoffer
’s
Landslag
(blank leaves between the chapters have been filled with notes by later hands). There are various additions to the articles from other laws. Ed.
Schlyter 1869, 7–397
.
Konunungs balcken.
(Index)
Swerigis rijke ä raff sweom oc gotom ...
Swerigis Rijke är aff hedne wärld samman kommit ... ... i thera stad sätia I ty sinne och ey meer eller lenger. (by another hand,
Magnus Eriksson
’s
Landslag
, KgB. 33) (by another hand)
Stadga giort om kyrkiefredh aff konungh Magnus Ladulås
. 1. Gånger boende aff gårde ått rättom ... (followed by an unnumbered blank leaf)
Gifftamåla balcken
. (Index) Huru man skal sig konu bidia ... Uill man sigh konu bidhia så scal han ... ... then kosten ägher till fulnada gånga.
Erffda balcken.
(Index) Huru barn och barnabarn skulo ... Dör Bonde eller hustru och lifua Barn effter ... (a larger leaf with an illuminated genealogical tree has been inserted between fols. 65 and 66) ... oc halfft late giffua för hans siel.
Jorda Balcken.
(Index) Fem ära lagafång jorda och ... Fem ära Lagafångh jorda I Swerigis laghom ... ... thå ägher Jordäganden anlada allan. (below a younger addition concerning measurements) (extract from the
Kalmar Recess
of
1483
by another hand)
Jorda Balcken.
Nw delas wider mångom om ett skatt ... ... andra som nw är sagt. (followed by an unnumbered blank)
Bygninga balcken.
(Index) Huru Bönder måga åwercka nyan ... Uilia böndre by aff nyio byggia, eller ligger han I foorno skifft ... ... effterty honom thet mätit warder. (Kristoffer’s
Landslag
, add. B 1–5, by the main hand)
Nw tager man harffuo annars å hans åker
uthe ... then diwr som togh köper.
Köpmåla balcken.
(Index) Köper man lösöra fää ... Köper man fää hoffwat eller klöffuat aff androm ... ... eller affrad effterty geldet är till. (Fol. is blank.) (Upplandslagen KpB. 5, by another hand)
Köpmåla Balck.
Nu skifther man hestom eller ... köp fast och gilt (followed by a definition). (Fol. 103 followed by an unnumbered blank.)
Tingsmåla balcken.
(Index) Först huru lagman äger wälias ... Thå Laghman wälias skall ... ... eller häredzhöffdinge, böte 3 öris. (Kristoffer’s
Landslag
, Add. C 1, by another hand)
Tingsmåla balker.
Huiliken man eller quinna kallar ... böte som fore ähr sagt. (After fol. 112 an unnumbered blank).
Edzöris blacken
. (Index) Om någor gör anndrom heemsökn ... Söker man heem åt androm tess wilande ... ... som han theth sielffuer giordt hadhe. (
Erik Magnusson
’s stadga, by the main hand)
Konung Erich Månsons stadga och gårdzrätt. Stadgat I Stockholm, die Katherine.
Huilcken man som gör flock och sampnat å fougten ... öffuer them konungz hemp doc wrede. (fol. , a few
Latin
quotations by a later hand)
Högmälis balcken.
(Index) Myrder någon annan ... Myrder man annan eller kona ... ... förbyta uthan sina egna. (On fol. , a stadga on
uppenbara gärningar
is entered between articles 14 and 15 by the main hand; cf.
Beckman 1917, 52–53
; 124v is blank.) (
Kristoffer
’s
Landslag
, add. F., by another hand)
Högmåla Balck lyder til then 15 cap.
Faar man eller kona med wyskepelse ... hugger på syn ehen skogh. (Fol. 125 followed by an unnumbered blank.)
Dråpmål medh wilia
. (Index) Komber skilnader manna millan ... Komber skilnader manna mellan ... ... annan målsegande, oc fridi härade.
Dråpmål medh wåda
. (Index) Först skils huad wilia werk eller ... Hwar som sward eller knyff dragger ... ... medh twem mannom och 12 manna eedhe (fol. 134v is blank) (by a later hand)
Dråp med wåda.
Om någar öpnar een gorp, och få faller ... och the skall ingaläns budi föllia. (Fol. is blank and followed by an unnumbered blank leaf.)
Såramål medh wilia
. (Index) Huru man skal annan till såramåål binda ... Uill man annan till såra binda ... ... fää haffuer thet giordt. ( is blank)
Såramål medh wåda.
(Index) Hugger man åth androm ... Hugger man åth androm och warder annar ... ... wäri sigh medh sex manna eedhe (on fol. , a
Latin
quotation by a later hand).
Tiuffua Balcken.
(Index) Om saak tess som hustru ... Besta ting som bonde I boo sino haffuer ... ... effterty som lag segia. (Kristoffer’s
Landslag
, Add. B 7)
Nw stiel man korn aff åkre, oc stiel
theth ... som tiwffnadt är till, oc han heter Agnabaker. (From
Upplandslag
, by another hand)
Twiufwa balker.
Stiell man roffwår ... såmykin som star i balken thessom (after fol. 149 an unnumbered blank leaf).
Fols. : Definitions of words, by the main hand.
En lithen underwysning eller vthtydning på någre Gamble ord, som finnes i Lagbökerne och äre nu icke uthi daghligh brukning
. Jäff, theth är twiffuel ... ... Adelwercknadt, thet är bool arbete (fol. 151v is blank).
Fols. : Other regulations and notes (for example,
Gustav Vasa
’s and
Erik XIV
’s
Gårdsrätt
), by the main hand.
(Extracts from
Östgötalagen
)
Her effter fölger några almenneliga reglar vthdragne aff Östgöta laghen
(Extracts from ‘konung Birghers lagbook’.)
[153]
(
Kalmar recess
,
1474
;
SDHK 29818
)
Rikesens stadgar som giordis sammanfattis oc stadfeste bliffuo vdi Calmaren aff Rikesens Råådh Anno etc. 1474 vpå Sancti Bartolomei affton.
Wy effterscriffne Jacob ... ... böte ther till alle 40 march konungs een saak (fol. is blank).
(King
Gustav Vasa
's
Gårdsrätt
1544
; cf.
Schmedeman 1706, 15–22
)
Konung Gustafss Gårdzrett
. Articklar stelte för konunglige majestetz ... Anno etc. 1554. Wy Gustaff med Gudz nådh ... Först och fremst skal wår Fodermarske med ... ... som giffuit och scriffuit är I wart köpstadh, Upsala 16. Octobris Anno domini 1554. (
Nyköpings recess
,
1537
, 1538; cf.
Schmedeman 1706, 6–7
)
Konung Gustaffs Articklar.
Tesse äre the Articklar som ... Först at ingen dyrffues till at bära Armborst ... ... Tesse Articklar ware beslutne I Swante Steensons bryllop I Nyköpung å S. Sigfridi dagh anno etc. 1538. (
Erik XIV
’s
Gårdsrätt
; cf.
Schmedeman 1706, 34–43
)
Konung Erickx then 14 Gårdzret
. Then Stormectigeste högborne ... I Westerårs, 19 Nouembris Anno etc. 1560. Effter thett then Stormectigiste högborne ... 1. Skal huar oc een liffua och hålla sigh vdi Gudz fructan ... ...[62.] effter Swerigis bescriffne lagh ... oc tidsens nödtorffter och legem heeter.
[171]
(
Erik av Pommern
’s
Gårdsrätt
;
Klemming 1868–1881, 63–68
)
Konung Ericx aff Pomeren Gårdzrett.
(Index) Huilken man annan slåår ihiel ... Huilken man slåår annan ihiel och warder gripin ... Uthan han niwte sedeles wåra nådh.
Thenne är höghbornes furste konung Erix ... gårdsretter ... huilken man ther sina wächt fösumer ... stånde theth wid samma ret.
(King
Karl Knutsson
’s
articles
)
Konung Karls Artiklar
. Tesse effterscriffne Articklar ... Rymer någor vndan konungs Baneer ... ... brogan bryter eller rymer. (King
Karl Knutsson
’s
Hamnskrå
; ed.
Klemming 1856, 298–309
)
Een hampna skrog för fiskiare utdragen konung Karls Articklar ...
Effter Gudz retuisa vthkräffuer thett aff menniskiom ... Först huar som förer annars mandz stänger ... ... strenggerne oc Garnen wärde äro. (
Västerås ordinantia
1527
;
SRA I, 89–93
)
Ordinantia som giordis J westerås I herredagar Anno domini 1527
. 1 Bisperna besörie sockna kyrkior ... ... (22) predica för folckedt Gudz ord. (
Västerås Recess
,
1528
; cf.
GIR 5, 25–28
)
Westerårs Recess ...
I Westerårs Anno etc. 1528. Effter Westerårs handle innehåller, at alle saköra hörer konungen till ... ... then måtten föracta laghboken. (On examination at the
prosteting
)
Thetta är ransakandes på Proesteting
. 1 Först om then helige Christelige Troo ... ... (29) medh taal eller roop, böte 6 march (followed by two unnumbered blank leaves)
[181]
(
Visby Sjörätt
;
Mikael Agricola
’s translation (Agricola’s name is not mentioned); several chapter are omitted; cf.
Schlyter 1853
)
Sjökart är then högsta och elsta siöörett
...
Förspååk måå thenna
wara
Gudzord wara till thenne siöörettis book etc.
The som med skip på haffuidt fara ... alla handa farligheet (fol. blank).
Her Begynnes then eldzsta och höghsta siöörett och Skipmåla lagh I wisby foordom ordinerat.
När någor skipare leger sigh een styrman ... ... thet är tess lagh och rett.
Thetta är orsaken huarföre thenne stadgan giordt och vpfunnen är
. Thet yckes någrom så got wara at leggia ... ... skipfolckidt sitt skip besöria.
Een ordinantia emillom köpmen vdi skip och retta skipare och skipmen.
Om så hende att skip stötte, eller man thet igenom brächte ... ... Och i tessa book är ordinerat.
Enden på thenna Gollandske siööretten som the almenneligh köpmen och skipare ordinerat och på funnit haffua vdi Wijsby, så att huar och een ther sigh kan fulkomligen epter retta
.
III:
Fols. : Notes by later hands.
[
199v
] (
Johan III
’s privileges from
1569
;
SRA 2:2, 379–386
) (an unnumbered blank leaf after fol. 199) [] (King
Gustav Vasa
’s articles of war (
Krigsartiklar
),
12 January 1545
; ed.
Schmedeman 1706, 23–27
) (fol. is blank) [] (
Johan III
’s articles of war (
Krigsartiklar
), 62 articles) [] (
Karl IX
’s
Husesynsordning
; cf.
Bergström 1919, 4ff.
) (King
Johan III
’s
Ordning
; cf.
Schlyter 1869, 406–407
) [] (Notes of fines (
Anteckningar om sackören
).) [] (
Magnus Eriksson
’s
Gårdsrätt
; cf.
Klemming 1868–1881, 53–57
) [] (King
Karl IX
’s
Ordinantia
,
1582
) [] (King
Karl
’s
Gårdsrätt
) (King
Karl
’s
Hovordning
).
(Followed by 26 unnumbered leaves; all blank, except for a prayer on the antepenultimate leaf recto and some
probationes pennae
on the last leaf verso.)
Paper
233 + 45 (unnumbered) folios
17,5cm × 25,5cm (11,5cm × 17,5cm)
Modern foliation in ink in the upper right margin. Foliation skips blank leaves. There are: four unnumbered leaves after fol. 6, one after fol. 9, two after fol. 16, one after fol. 29, one after fol. 59, one after fol. 77, one after fol. 103, one after fol. 112, one after 125, one after 135, one after fol. 149, two after fol. 180, one after fol. 199, and 26 after fol. 233. A larger additional leaf entered after fol. 65. Altogether there are 45 unnumbered leaves.
II
4
+ (IV-1)
7
; 2III
16
+ (III-1)
21
+III
27
+ II
30
+ 7III
73
+ (III+2)
80
+ 3III
98
+ 2(III+2)
112
+ III
118
+ (III+2)
125
+ III
131
+ (III+2)
138
+ III
144
+ (III+2)
151
+ (III+1)
158
+ 6III
192
+ IV
199
; 62
233
Catchwords in the bottom margin of each page.
Several double leaves have been pasted between bifolia later on: this happens between fols. 58 and 60, 76 and 78, 102 and 104, 111 and 113, 124 and 126, 148 and 150.
The manuscript has one main section written by a single hand, fols. . Before and after the main section there are added texts, mostly written by hands of
saec. XVII
on paper, which was probably added to the manuscript later on.
Apart from the binding, the manuscript is in very good condition. There are some tears and a few leaves are loose, but there is no loss to the text.
One column ruled with pencil (only barely visible),
c
. 31–32 lines of text.
One main hand writing a hybrida of
saec. XVI
. The section of the law is written by the same scribe responsible for
Uppsala, University Library, B 8
(
Schlyter 1869, XXXV
);
Stockholm, National Library, B 140
;
Engströms samling, n:63 (
olim
n:o 56)
; and
Porvoo, Borgå gymnasiums bibliotek, Kristoffer’s
Landslag
. The main hand also made some additions and notes in the margins.
There are several additional hands of
saec. XVII
. One wrote the additions that have been entered on the leaves that were pasted in. Others made marginal additions and added text to the leaves that were added before and after the main section.
At the beginning of indices and chapters gold initials in frames coloured with green, yellow, red and blue. Usually five-lines high; some (fols. and ) are historiated with religious subjects. Articles begin with simple pen-drawn initials in red and blue (one-line high).
Rubrics in red and blue; marginal notes in red, blue, green, brown and black. Headlines in the upper margin in red. Article numbers in red. Paraphs in red, blue, green and brown. Chapter number in blue in the upper right margin.
Badly worn light brown calf over wooden boards. Blind-tooled frames with decorative vines and geometrical figures. Remnants of two hook-clasps with catches on the fore-edge of the front cover. There are also holes in the middle of both covers: possibly this indicates a strap-and-pin clasp. Paper pastedowns. The boards overhang the text-block. The binding is in poor condition: the front board is loose and the covering leather is badly worn. Uppsala University Library’s shelf-mark on a paper label pasted to the spine.
The manuscript was written by a professional scribe and has been finely decorated. The same scribe was responsible for a number of other manuscripts containing the same main text. The main hand wrote a
Gårdsrätt
given by
Erik XIV
in
1560
. Younger royal statutes were copied by other hands. This fact and another manuscript by the same scribe written
c
.
1564
(
Uppsala, University Library, B 8
), suggests that the manuscript stems from the
1560s
.
The manuscript belonged to the Finnish noble family of Horn, presumably by
saec. XVI4/4
. Possibly it was also written for them. There are notes concerning family history (births, deaths, etc.) entered at the beginning of the book, probably by the owner
Klas Karlsson Horn
.
Fol. : an addition mentions that extracts are taken from a lawbook that belonged to
Lasse Jespersson till Årby
. This Swedish nobleman held various offices in
Sweden
from 1530s to 1580s (
Kruus, släkter, urn:sbl:11829, Svenskt biografiskt lexikon
).
Inner front cover, in a hand of
saec. XVI
: ‘her hindrick Classon, Riddare ogh lagman vdi Nörrefinne lagsago Hawer vtgiwedh ett(?) brew dateradh år 1448. Huilckedh kånungh Carll knutsson hawer confirmerad år 1460.’ A partly erased marking, ‘her hindrich claesson’. Another partly erased marking mentioning a ‘her gustaf’.
Other additions were made to the end of the book during
saec. XVII
.
Fol. : (in a hand of
saec. XVII
) ‘Thena bock hörer migh Class Horn Till kanckass ogh Ingriss Till ogh hawer jagh aff thenna boch äffter min kära salige fader.’ The note refers to
Klas Karlsson Horn
(1583–1632), the son of
Karl Henriksson Horn
(
c
. 1550–1601). A note written below in a hand of saec. XIX: ‘Thenna lagbok har tilhört Her Claes Henricson Horn til Kanckas, Svea Rikes Råd och Landshöfv. i Upland, som här anteknas uti lefnadslopp’.
Fols. : contain markings relating to the Horn family and probably written by
Klas Karlsson Horn
himself during the
first decades of saec. XVII
.
By
1685
, the manuscript was in Sweden and in the hands of
Henrik Basilier
, who passed it on to a
C(?). Jansson Westebergh
. Inside front cover: ‘denne Lagbok hafuer Inspectoren Wälbemeltde Herr(?) Henridch Basilier migh vnderteknadt förärat den 1 July 1685, C(?). Jansson Westebergh’. Followed by a note on Basilier’s death on 14 July 1704, and by notes on the use of the manuscript by Schlyter. It is uncertain how and when the manuscript came to the
University Library of Uppsala
.
Fol. : The stamp of the University Library of Uppsala. The same library’s shelf-mark on the inner front cover.
Natanael Beckman,
Studier i outgivna fornsvenska handskrifter
, Stockholm 1917.
Per R. B. Bergström,
Om stadgad åborätt. Kameralhistorisk utredning efter offentligt uppdrag verkställd
, vol. 2, Stockholm 1919.
GIR =
Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 1–28
, utg. Victor Granlund – Joh. Ax. Almquist – G. O. Berg, Stockholm 1861–1916.
Bengt Hesselman, (ed.),
Samlade skrifter af Olavus Petri, bd. 4
, Uppsala 1917.
G. E. Klemming (ed.),
Skrå-ordningar
, Stockholm 1856.
G. E. Klemming (ed.),
Småstycken på forn svenska
, Stockholm 1868–1881.
C. J. Schlyter,
Wisby stadslag och sjörätt
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 8, Lund 1853, XCIV.
C. J. Schlyter,
Konung Christoffers Landslag
, Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 12, Lund 1869, XXXIV–XXXV.
C. J. Schlyter,
Konung Magnus Erikssons Landslag,
Corpus iuris Sueo-Gotorum Antiqui, vol. 10, Lund 1862.
Johan Schmedeman,
Kong. stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701
, Stockholm 1706.
SRA = Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718, vol. 1
, utg. Emil Hildebrand och Oscar Alin, Stockholm 1887.
Cataloguer
Ville Walta
Finnish Literature Society (SKS)
Codices Fennici
Creative Commons BY 4.0